Windows เปิด/ปิด Administrator Account ที่ซ่อนอยู่

วิธีที่ 1 :: เท่ห์ เร็ว

          เปืด Command Prompt
          เปิดใช้พิมพ์

net user administrator /active:yes

          ปิดพิมพ์

net user administrator /active:no

วิธีที่ 2 :: ง่ายไม่ต้องจำคำสั่ง

          เปิด

Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management

          เข้าไปที่

System Tool -> Local User & Group -> Users

          คลิกขวาที่ Administrator เลือก Properties แล้วเอา Check box หน้า Account Disable ออก

Generating Entity-Relationship Diagram for Ruby on Rails

Installation
Install graphviz (if not yet)
window http://www.graphviz.org/Download_windows.php
linux sudo apt-get install graphviz
osx brew install graphviz

Add the gem

In the project gemfile add

group :development do
  gem 'rails-erd'
end


Then execute cd PATH_OF_THE_PROJECT && bundle install

Using it
It's as simple as a bundle exec rake erd and it will generate a PDF file in the root of the app.

Hide account on Windows Logon

          Run => regedit

         ด้านซ้ายเลือกไปที่

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList

         ด้านขวามือ ให้คลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างคลิก New คลิก DWORD value ตั้งชื่อเป็นให้เป็นชื่อของ account ที่ต้องการซ่อน

         *** ใช้ได้ทั้ง Windows XP, Windows Vista, Windows 7

solve gem install ERROR on Windows with DevKit

หลังจากไม่ได้ลง windows ใหม่ปีกว่า…
พอลง ก็ต้องลงโปรแกรมนั่นนี้ และที่สำคัญ Ruby on Rails เครื่องมีทำมาหากิน

ลง ruby ตามปกติผ่านฉลุย ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แต่…. gem install rails(หรืออื่นๆ)

ERROR:  Error installing pg:
The ‘pg’ native gem requires installed build tools.

Please update your PATH to include build tools or download the DevKit
from ‘http://rubyinstaller.org/downloads’ and follow the instructions
at ‘http://github.com/oneclick/rubyinstaller/wiki/Development-Kit’

เหอๆ ยังดีที่บอกว่าให้ทำอะไรบ้าง

ก็ไปโหลด DevKit ตามที่เขาบอกที่ http://rubyinstaller.org/downloads

แล้วทำตามขั้นตอนที่ http://github.com/oneclick/rubyinstaller/wiki/Development-Kit

สรุปให้แบบง่ายๆ unzip DevKit ไว้ที่ไหนก็ได้(แต่ folder ห้ามมีช่องว่าง)
แล้วก็ไปที่ folder นั้น แล้ว run ไฟล์ dk.rb

ruby dk.rb init


กับ

ruby dk.rb install

เสร็จ

แล้วลอง gem install rails (หรืออื่นๆ) ผ่านฉลุยแน่นอน

ใส่ date time ให้กับ file name ด้วย command prompt

ตามข้างล่างจะได้ YYYYmmdd_HHMMSS

%date:~10,4%%date:~7,2%%date:~4,2%_%time:~0,2%%time:~3,2%%time:~6,2%

ตัวอย่างเช่น

pg_dump -i -h localhost -U username -F p -O -v -f "backup_%date:~10,4%%date:~7,2%%date:~4,2%_%time:~0,2%%time:~3,2%%time:~6,2%.sql" database

จะได้ file sql ออกมาชื่อ backup_20120312_211800.sql

Change the port that Remote Desktop listens on

เหอๆ โดนแย่ง port 3389 จากการ forward ที่ router ตลอด หาวิธีแก้ก็ได้วะ(ครับ) ง่ายนิดเดียว

 1. เปิด regedit ขึ้นมา ไปที่
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
 2. คลิกขวาที่ PortNumber แล้วเลือก Modify
 3. แก้ตัวเลขเลย ทำเป็น decimal ก่อนนะจะได้ง่ายๆ แล้วก็เปลี่ยนจาก 3389 เป็นเลขอื่นตามต้องการ
  (ต้องไม่ไปชนกับโปรแกรมอื่น หาวิธีเองอันนี้)
 4. OK
 5. Restart

มันจะก็ยัง remote ไม่ได้ ต้องไปทำให้ firewall ยอมก่อน

 1. เปิด firewall ขึ้นมา
 2. ไปที่ Advance Setting
 3. ไปที่ Inbound Rules
 4. เลือก New Rule
 5. เลือก Port แล้ว next
 6. ใส่เลข Port ตรง Specific port แล้วทำตามขึ้นตอนไปเรื่อยๆ
 7. เสร็จ

เปิด Oracle VM VirtualBox ให้เหมือน Windows Service ตอน Boot Windows

เวลาเราอยากเปิดโปรแกรมอะไร ตั้งแต่เปิดเครื่อง เราก็แค่สร้าง Short Cut ไปวางไว้ที่ Folder Startup

เรามาพลิกแพลงทำกับ Oracle VM VirtualBox กัน

เริ่มสร้าง Short Cut ตามรูป

vbox_as_service_step_1

กำหนดโปรแกรมที่ต้องการจะเปิดนั่นคือ Oracle VM VirtualBox

"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" -nologo startvm "ibatt.in.th" --type headless

vbox_as_service_step_2

กำหนดชื่อให้ Short Cut

vbox_as_service_step_3

หลังจากได้ Short Cut ตามต้องการแล้ว เราก็นำไปใส่ที่ Folder Startup

 

:)

paperclips fix : has an extension that does not match its contents

ระหว่างทำ gallery เจอ error message ว่า
has an extension that does not match its contents
แต่... บน ubuntu ไม่เป็น งงเบย เป็นเฉพาะ windows
สร้างไฟล์ config/initializers/paperclips.rb
require 'paperclip/media_type_spoof_detector'
module Paperclip
  class MediaTypeSpoofDetector
    def spoofed?
      false
    end
  end
end

ยังไม่จบ แก้ไฟล์ config/enviroments/development.rb (สำหรับ run แบบ development)
...
Paperclip.options[:command_path] = "C:/Program Files/ImageMagick-6.8.9-Q16/"
...

Fix Paperclip: “has an extension that does not match its content” error on windows

เพิ่มบรรทัดด้านล่าง config/environments/development.rb

Paperclip.options[:command_path] = "C:/Program Files/ImageMagick-6.8.9-Q16/"


เพิ่มไฟล์ config/initializers/paperclip.rb
require 'paperclip/media_type_spoof_detector'
module Paperclip
  class MediaTypeSpoofDetector
    def spoofed?
      false
    end
  end
end

Using MySQL with Rails 3 on Windows

gem mysql2 ไม่ support mysql 64 bits ???

ลง mysql connector 32 bits

    http://dev.mysql.com/downloads/connector/c/


แล้วก็ ...


    gem install mysql2 -- '--with-mysql-lib="C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Connector C 6.1\lib" --with-mysql-include="C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Connector C 6.1\include"


แล้วก็ ...

copy libmysql.dll จาก C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Connector C 6.1\lib ไปไว้ที่ C:\Ruby193\bin นะจ๊ะ

Using MySQL with Rails 3 on Windows

    Install railsinstaller -> www.railsinstaller.org (I installed it to c:\Rails)

    Install MySQL (I used MySQL 5.5) -> dev.mysql.com/downloads/installer/

    --- for mySQL installation ---

    If you dont already have these two files installed you might need them to get your MySQL going

    vcredist_x86.exe -> http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=5555 dotNetFx40_Full_x86_x64.exe -> http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17718

    Use default install Developer Machine

    -MySQL Server Config-
    port: 3306
    windows service name: MySQL55
    mysql root pass: root (you can change this later)
    (username: root)
    -MySQL Server Config-

    --- for mySQL installation ---

    --- Install the mysql2 Gem ---

    Important: Do this with Git Bash Command Line(this was installed with railsinstaller) -> start/Git Bash

    gem install mysql2 -- '--with-mysql-lib="c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\lib" --with-mysql-include="c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\include"'

    Now the gem should have installed correctly

    Lastly copy the libmysql.dll file from
    C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\lib
    to
    C:\Rails\Ruby1.9.2\bin

    --- Install the mysql2 Gem ---
http://stackoverflow.com/questions/3608287/error-installing-mysql2-failed-to-build-gem-native-extension

Can't install RMagick 0.0.0. Can't find MagickWand.h.

ลง imagemagick (32 bits) จาก http://www.imagemagick.org/script/binary-releases.php#windows
http://www.imagemagick.org/download/binaries/ImageMagick-6.8.9-6-Q16-x86-dll.exe

*** ตอนลง imagemagick ห้ามมีช่องว่าง ***

จากนั้น set path ให้ windows

เมื่อ gem install ใส่ option ด้วย เป็น path ของ imagemagick

gem install rmagick -- '--with-opt-dir="[path to ImageMagick]"'

เช่น
gem install rmagick -- '--with-opt-dir="C:\ImageMagick"'

Relocate iOS device backups (ย้ายที่เก็บ backup ios บน windows)

 1. ย้าย folder backup ที่ C:\Users\<User>\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup  (<User> แก้ตามชื่อที่ตัวเองใช้)
  ไปที่ ตามที่ต้องการ สมมติจะย้ายไปที่ X:\Backup
  *** ย้ายทั้ง folder backup เลยนะ คือ ไม่ให้มี folder backup อยู่ใน mobilesync อีกต่อไป ***

 2. ขั้นต่อไปทำให้ iTunes เห็น folder ใหม่ที่เราจะใช้ โดยเปิด command line พิมพ์ว่า MkLink /J "C:\Users\<User>\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup" "X:\Backup" แล้วกด enter
สรุปง่ายๆ คือ ทำ link ไป folder ใหม่นั่นเอง ในข้อ 1 เลยต้องย้ายทั้ง folder

Multiple node js same machine

Installation of NVM

Windows

Download the latest version of NVM

https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases/latest

Download nvm-setup.zip and install on the windows

Verify Installation

nvm version

MacOs/Linux
Using curl
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash

Using Wget
wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash

Verify Installation
command -v nvm

Usage
Get a List of all available NodeJs versions
nvm  ls available //windows

nvm ls-remote //MacOs/Linux

Install latest NodeJs version

nvm install node

Install latest LTS Release

nvm install --lts

Install particular NodeJs version

Multiple NodeJs version can be installed using the below command.

nvm install 8.11.1 // to install the 8.11.1 version

nvm install 12.13.1 //to install the 12.13.1 version

UnInstall the multiple NodeJs version

nvm uninstall 8.11.1

Switching the NodeJs version

Get a List of installed NodeJs version

nvm list  //for windows

nvm ls //for MacOs/linux


nvm list

Switching Between installed NodeJs Versions

nvm use 8.11.1  //To enable 8.11.1

nvm use 12.13.1 //To enable 12.13.1


Use Custom alias for installed NodeJs versions

We can create an alias as per the Project basis or the group of projects using the same NodeJs version.

nvm alias awesome-project 12.13.1

After creating an alias, then switch to the alias

nvm use awesome-project

Remove the Alias

nvm unalias awesome-project

Run to specific NodeJs version, without switching

nvm run 8.11.1 app.js

or can be used below command

nvm exec 8.11.1 node app.js

Other Commands

To use installed nodeJs version in the system

nvm use system

To completely remove nvm from the system.

nvm unload