Black ribbon bottom left

Using a proxy with open-uri

ทำโปรเจค EBMWiz  ตอนตั้ง server ไว้ที่ office ก็ใช้งานได้ปกตินี่นา

แต่ทำไมพอย้ายไป server ไปไว้ที่ใน มข. มันใช้ไม่ได้

สงสัยว่าอาจจะต้องใช้ proxy ก่อน

require 'open-uri'
url = 'http://www.pubmed.com/'

proxy_addr = 'http://home.kku.ac.th/proxy.pac:'
proxy_port = '3128'

page = open(url, :proxy => (proxy_addr + proxy_port))